Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 10

Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 44

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest sfera działań publicznych określona w Ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie artykuł 4 w zakresie:

 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • działalność charytatywna,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

a dodatkowo jeszcze inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska, profilaktyki oraz szeroko rozumiany rozwój, aktywność i integracja społeczności lokalnej.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności oświatowej, opiekuńczej i kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej,
 • organizację wypoczynku,
 • upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej,
 • działalność proekologiczną i prozdrowotną,
 • przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie,
 • popularyzowanie idei rozwoju i doskonalenia,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i świadomości proeuropejskiej,
 • krzewienie świadomości dziedzictwa historyczno-kulturowego,
 • współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi z regionu, kraju i świata,
 • organizowanie wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw, wyjazdów i wymiany międzynarodowej,
 • promocję idei wolontariatu.


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/menos/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/sidebar.php on line 44
Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna